Disclaimer

Disclaimer van Studio'sUtrecht

Studio'sUtrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sUtrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sUtrecht zijn verbonden. Studio'sUtrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sUtrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sUtrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sUtrecht worden aangeboden. Studio'sUtrecht garandeert niet dat de op Studio'sUtrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sUtrecht garandeert ook niet dat de op Studio'sUtrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sUtrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sUtrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sUtrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sUtrecht. U vrijwaart Studio'sUtrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sUtrecht.